Privacy verklaring

laatste wijziging 07-06-18
Hotel Zonneduin respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
In deze verklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.
1. Wat is Hotel Zonneduin?
Hotel Zonneduin is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20149054 en het hotel is geregistreerd op het adres Nehaleniaweg 1, 4357 AW Domburg.

Door gebruik te maken van de website van het hotel, www.hotelzonneduin.nl (verder: de ‘website’), kunt u onder andere online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan Hotel Zonneduin . De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2. Welke informatie wordt door Hotel Zonneduin verzameld en verwerkt?
Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

 – informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Hotel Zonneduin, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;

– informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;

 – eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Hotel Zonneduin.
Technische informatie
Zoals vele andere websites verzamelt de website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de website die u bezoekt, de website-pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. De cookies die geplaatst worden, zijn functioneel en analytisch, maar zijn geen tracking cookies. Het is niet nodig om toestemming te geven voor het plaatsen van functionele cookies. Dit  zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de gevraagde dienst.
3. Voor welke doeleinden gebruikt Hotel Zonneduin informatie over u?
Hotel Zonneduin kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

– om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van Hotel Zonneduin te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);

– voor identificatie- en verificatiedoeleinden;

– om betalingen te kunnen verwerken;

– om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
Gebruik door derden
Hotel Zonneduin geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties.)
Hotel Zonneduin geeft uw persoonsgegevens door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Hotel Zonneduin dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.
4. Hoe beschermt Hotel Zonneduin uw persoonlijke informatie?
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft Hotel Zonneduin passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.
5. Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Indien u wilt weten welke informatie Hotel Zonneduin van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij Hotel Zonneduin om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@hotelzonneduin.nl . Hotel Zonneduin zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.
Indien de persoonsgegevens die Hotel Zonneduin over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u Hotel Zonneduin vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Hotel Zonneduin zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.
6. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
Hotel Zonneduin behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.
Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via info@hotelzonneduin.nl